Privacystatement

MV logoPrivacystatement Margjevos.nl

juni 2018

MARGJEVOS.NL verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geef ik , Margje Vos, antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

MARGJEVOS.NL streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geef ik aan hoe MARGJEVOS.NL voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt MARGJEVOS.NL persoonsgegevens?
MARGJEVOS.NL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Klanten van MARGJEVOS.NL;
  • Mensen die een offerte aanvraag doen;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar ik een relatie mee heb, wil krijgen of heb gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle onderdelen van MARGJEVOS.NL verwerken persoonsgegevens in een klanten administratiesysteem.

Waarvoor verwerkt MARGJEVOS.NL persoonsgegevens?
Om klant te kunnen worden bij MARGJEVOS.NL, of om een andere relatie met mij aan te gaan, heb ik persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kan ik de communicatie en dienstverlening op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Klanten en abonnees wil ik zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruik ik bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het abonnement gerelateerde zaken, voor activiteiten. Bij vragen en offerte aanvragen verwerk ik persoonsgegevens om mijn klanten en toekomstige klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruik ik alleen wanneer een klant een verzoek doet voor het toesturen van digitale informatie

Verwerkt MARGJEVOS.NL bijzondere persoonsgegevens?

Nee, MARGJEVOS.NL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van mijn bedrijf. MARGJEVOS.NL draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat MARGJEVOS.NL met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen het bedrijf of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Ik ben me ervan bewust dat deze gegevens aan mij zijn toevertrouwd en dat ik daar vertrouwelijk mee om dien te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen MARGJEVOS.NL kunnen degene die belast zijn met de administratie de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

MARGJEVOS.NL wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Klantgegevens worden in beperkte vorm na beëindiging van de klant relatie bewaard om statistische informatie zoals klantaantallen en geleverde apparatuur over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Kan ik zien welke gegevens MARGJEVOS.NL van mij verwerkt?

Elk klant heeft recht op inzage in de klantenadministratie die AUTOBIOGRAFISCHSCHRIJVEN.NL verwerkt. Neem daarvoor contact op met de administratie van AUTOBIOGRAFISCHSCHRIJVEN.NL. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MARGJEVOS.NL kunt u terecht bij Margje Vos via info@margjevos.nl.

Wijzigingen privacybeleid

MARGJEVOS.NL streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van MARGJEVOS.NL is altijd het meest recente statement beschikbaar.

Margje Vos
Thesingerweg 1
9781TR Bedum

adminPrivacystatement